برنامه کاری کنفرانس

 

برنامه و زمان‌بندی کنفرانس

 

برنامه ساعت
 سخنران آغازین کنفرانس: دبیر اجرایی موسسه فرانکفورت 10:00-10:25
 سخنران دوم: دبیر علمی کنفرانس 10:25-10:40
 معرفی مقالات برتر و زمانبندی ارایه شفاهی مقالات 10:40-11:10
 سخنرانی و ارایه مقاله برگزیده اول به همراه تحلیل کمیته علمی 11:10-11:25
 سخنرانی و ارایه مقاله برگزیده دوم به همراه تحلیل کمیته علمی 11:25-11:50
 سخنرانی و ارایه مقاله برگزیده سوم به همراه تحلیل کمیته علمی 11:50-12:15
 سخنرانی طرح برگزیده موسسه فرانکفورت 12:15-12:45
 اجرای زنده موسیقی، استراحت و ناهار 12:45-14:00
 سخنرانی و ارایه مقاله برگزیده چهارم 14:00-14:15
 سخنرانی و ارایه مقاله برگزیده پنجم 14:15-14:30
 پانل تخصصی متشکل از کمیته علمی و چندی از پژوهشگران حاضر 14:30-16:00
 اختتامیه و اعطای جوایز و... 16:00-16:45