گزارش دوره های پیشین

 

اولین دوره کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۱۶ در پاریس فرانسه توسط انستیتو علمی پژوهشی فرانکفورت آلمان برگزار گردید.

دومین دوره کنفرانس در تاریخ 25 March سال 2017 در پاریس برگزار گردید.

سومین دوره نیز در تاریخ 16 March 2018 در پاریس فرانسه برگزار گردید. مشاهده مقالات این دوره

چهارمین دوره در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۱۹ نیز در پاریس برگزار گردید. مشاهده مقالات چهارمین دوره