تعرفه های ثبت نام

 

قابل توجه پژوهشگران محترم: ثبت نام و ارسال مقاله رایگان می‌باشد، هزینه پس از نتیجه داوری قابل پرداخت می‌باشد.

 

ثبت نام غیرحضوری (ارسال مقاله)

پس از ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸

تا ۲۵ بمهن ماه ۱۳۹۸

تاریخ پرداخت هزینه ثبت نام 

۲۱۰.۰۰۰ تومان

۱۸۰.۰۰۰ تومان

ویژه دانشجویان

۲۳۰.۰۰۰ تومان

۲۰۰.۰۰۰ تومان 

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

۲۵۰.۰۰۰ تومان

۲۱۰.۰۰۰ تومان

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

۱۴۰.۰۰۰ تومان

 

هزینه مقالات دوم، سوم و چهارم و...

 

 

* هزینه ثبت‌نام غیرحضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.

* هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول ۱۴۰.۰۰۰ تومان می‌باشد.

 

 

ثبت نام حضوری

تا ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸

تا ۱۰ آذرماه ۱۳۹۸

 تاریخ پرداخت هزینه ثبت نام

Euro 1900

Euro 1500

ویژه دانشجویان

Euro 2200

Euro 1800

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه

Euro 2700

Euro 2200

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 2500 Euro می باشد.

* فرآیند دریافت ویزا جهت حضور در کنفرانس به عهده ثبت نام کنندگان عزیز می باشد.

* هزینه ثبت‌نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، سه کارگاه تخصصی مجموعا ۲۰ ساعت، پذیرایی نهار و ۲ وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.