تمدید مهلت ارسال مقالات
1396/12/10

پژوهشگران محترم می توانند مقالات خود را تا تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۶ به کنفرانس ارسال نمایند. این تاریخ غیر قابل تمدید می باشد.